[Archiwalny] Kamieniec, gm. Cewice, woj. pomorskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk - Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2014 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku mającego siedzibę przy ul. Kossaka 102 w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej - nieruchomość gruntowa składająca się z działki położonej: Kamieniec, 84-312 Cewice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 2 700,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  2 025.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 270.00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Słupsku 69 10204649 0000 7402 0008 6207.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia lego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.0S:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt ¡wstępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 1» zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z. nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotniku, jeżeli nic są ujawnione księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk - Trojanul. Kossaka 102, 84-300 Lębork tel.: 59 8622915 fax.: 59 8622915 mail: lebork1@komornik.pl

Numer oferty: L/38/N/03/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 2.025,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka