[Archiwalny] Chęciny, woj. lubuskie, ul. czerwona Góra - lokal mieszkalny (udziały), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-03-2015r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawska 44 w sali nr XXI, odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonych ułamkowych części nieruchomości t/j :

1/2 części lokalu stanowiącego odrębna nieruchomość położonego pod adresem: w Chęciny, ul. Czerwona Góra 4 dla której Sad Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą

1/2 części lokalu stanowiącego odrębna nieruchomość położonego pod adresem: w Chęciny, ul. Czerwona Góra 4 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą,

Przedmiotowa   nieruchomość   stanowi   lokal   o   statusie   odrębnej   własności   o   powierzchni   użytkowej   64 m2 + powierzchnia pomieszczenia przynależnego piwnicy 6,50 m2, położony jest w narożnej, wschodnio-północnej części I-go piętra wielorodzinnego budynku mieszkalnego wybudowanego w technologii tradycyjnej w roku 1963. Stan techniczny budynku i lokalu dobry. Z prawem odrębnej własności tego lokalu związany jest udział w wysokości 705/6389 części w nieruchomości oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta. Zakres wyceny obejmuje oszacowanie wartości rynkowej dwóch udziałów po 1/2 części lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności wraz z wartością udziału w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr działki 238/27 o powierzchni 488.

Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 187.604,00 zł  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140.703,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.760,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.l000-lecia PP 87124044161111001046043453 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10;00 do godz.l5;00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawska 44 w pok. sekretariacie Wydziału I Cywilnego pod sygn: I Co 1704/13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 7/3 tel. (0-41) 362-02-84 e-mail: komornik.kielce@vp.pl

 

Numer oferty: L/181/N/02/15
Region:
  • lubuskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie