[Archiwalny] Chełm, ul. Siedlecka - mieszkanie, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 Chełm, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego , położonego przy Siedlecka 2b, 22-100 Chełm, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 181 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. 54 1020 3147 0000 8402 0074 7725.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Jacek Szymański

Kancelaria Komornicza, Jatkowa 1, Chełm, 22-100 Chełm

tel. 82 565 30 23 / fax. 82 565 30 23

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/87873

 

Numer oferty: L/102/N/09/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 121.066,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie