[Archiwalny] Chełm, woj. lubelskie - budynek usługowo-biurowy, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2014r. o godz. 09:45 w Sądzie Rejonowym w Chełmie 22-100 Chełm, I AWP 16 odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   wraz  z prawem własności do budynków posadowionych na w/w nieruchomości.

Opisywana nieruchomość położona jest przy ul. Lubelskiej  w Chełmie, nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową (działki gruntu nr 14/1,14/3, 14/4/, 14/5) o łącznej pow. 0,5184 ha zabudowaną obiektem o funkcji usługowo-biurowej. Stan techniczny średni - nie wymaga znaczących prac remontowych. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną wodno-kanalizacyjną co, gazową. Obiekt nadaje się do prowadzenia w/w działalności po dokonaniu drobnych prac remontowych. Przeznaczenie  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego:  pod zabudowę  mieszkaniową,  jednorodzinną  i  usługi  nieuciążliwe,   położonej: 22-100 Chełm, Lubelska, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Suma   oszacowania   wynosi   1 144 000,00 zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa  3/4  sumy  oszacowania i wynosi  762 666,67 zł.   Rękojmię   należy   uiścić   na  konto  komornika:  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Lublinie 54 10203147 0000 8402 0074 7725 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:30 ( po ówczesnym ustaleniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański Kancelaria Komornicza w Chełmie 22-100 Chełm Lubelska 32/1 " teł. 82 571 32 18 e-mail: chelm.szymanski@komomik.plwww.komomik.chelm.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126044

 

Numer oferty: L/205/N/02/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 762.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny