[Archiwalny] CHorzów, woj. śląskie, ul. Słowików - budynek mieszkalny, II licytyacja

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 9.09.2014r. o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ulicy Rostka 2 sala 308 odbędzie się:  druga licytacja nieruchomości w postaci: 1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 903/52 o pow. 214m2 oraz związanej z tym prawem własności posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej położonej w miejscowości Chorzów, ul. Słowików, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działka oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089r.

Działkę o numerze 903/52 wraz z posadowionym na niej budynkiem oszacowano na kwotę 520.000,00zł. Cena wywołania wynosi 346.667,00zł. (trzystaczterdzieścisześćtysięcysześćsetsześćdziesiątsiedemzłotych) (dwie trzecie ceny oszacowania) Ze względów celowościowych i gospodarczych niezbędne jest zbycie działki gruntu o numerze 903/52 z udziałem numer 19 w drodze dojazdowej wynoszącym 20/3080 (poprzednio 4/616) części działki gruntu numer 866/52, dla której jest prowadzona księga wieczysta w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Udział  w drodze dojazdowej został oszacowany na kwotę 4.200,00zł Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę 2.800,00zł (dwa tysiące osiemset) Łączna kwota wywołania w powyższej licytacji wynosi 349.467,00zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 52.420,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto Komornika nr 15 10501243 1000002266618186 ING BANK ŚLĄSKI SA O/CHORZÓW lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Witold Walków

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 63, Chorzów, 41-500 Chorzów

tel. 327712982 / fax. 324310030

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160101

 

Numer oferty: L/72/N/08/14
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka