[Archiwalny] Choszczno, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2014r. o godzinie 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 985/7, 985/8, 985/9 o łącznym obszarze 0,2081 ha położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Choszczna gm. Choszczno w niedalekiej odległości od zabudowań z dogodnym dojazdem, część działki porośnięta trawami, część samosiewami brzóz. Teren działki płaski uzbrojenie niepełne. W pobliżu domy mieszkalne, przylega do drogi gruntowej. Działka usytuowana w niewielkiej odległości od szlaku kolejowego, na skraju kompleksu gruntów przeznaczonych pod zabudowę - kształt działki regularny, wydłużony.

Działka nr 985/7 ma powierzchnię 0,0706 ha i kształt regularny ; rodzaj użytku :R IVa Działka nr 985/8 ma powierzchnię 0,0714 ha i kształt regularny; rodzaj użytku :R IVa Działka nr 985/9 ma powierzchnię 0,0661 ha i kształt regularny; rodzaj użytku : R IVa Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Choszczna z dnia 10 października 2013r. działki znajdują się w jednostce D-17-MNJ dla której obowiązuje zapis:" Przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z dopuszczoną nieuciążliwą formą usług towarzyszącą mieszkaniowej. 

Suma oszacowania wynosi 149 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762 Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwa do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Monika Sawicka-Kostiuczuk Kancelaria Komornicza w Choszcznie 73-200 Choszczno ul. Bohaterów Warszawy 11 tel. /fax: 95 717 40 50,691743322 e-mail: kancelaria@komornikwchoszcznie.plwww.komornikwchoszcznie.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118421

Numer oferty: L/183/N/01/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 111.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka