[Archiwalny] Cicibór Duży, woj. lubelskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz zawiadamia na podstawie art. 952, 953, 954 kpc, że w dniu 2014-01-14 o godzinie l/4:lfyiy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na salt nr VII odbędzie się: DRUGA LICYTACJA nieruchomości  opisanej jako grunty orne nr działki 267/8 o powierzchni 0,2147 ha położonej w miejscowości Cicibór Duży (Gmina Biała Podlaska) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 123.690,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 82.452,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na dzień przed terminem licytacji na konto bankowe Komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przy licytacji będą zachowane warunki licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz ul. Sadowa 11-21/9, 21-500 Biała Podlaska tel.: 83 3426891 mail: biala.podlaska1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/19/N/01/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 82.452,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka