[Archiwalny] Ciechanów, woj. mazowieckie, ul. Gruduska - budynek mieszkalny (116,20 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z siedzibą przy Mikołajczyk 5, 06-400 Ciechanów, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Gruduska w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 849 m2 (działka nr 4127/11), położonej w Ciechanowie przy ul. Zielnej 8 posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie.  Na działce nr 4127/11 znajduje się budynek mieszkalny i gospodarczy. Budynek mieszkalny to budynek parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Budynek jest w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia użytkowa mieszkalna 116,20 m2. Rok budowy 2008. Budynek gospodarczy to budynek parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Budynek jest w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa 28,70 m2, rok budowy 2008. Działka ogrodzona od strony ulicy ogrodzeniem z kształtowników stalowych na słupkach stalowych. W ogrodzenie wmontowana jest brama wjazdowa i furtka. Dojście do budynku wykonane jest z kostki brukowej.

Suma oszacowania wynosi 395 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 296 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 16 1240 5282 1111 0000 4889 6902.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie

Marek Wojtczak

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 1, Ciechanów, 06-400 Ciechanów

tel. 023 6729883 / fax. 023 6729883

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/156741

Numer oferty: L/56/N/08/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 296 250,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka