[Archiwalny] Ciele, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Myśliwska - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2015 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, ul. Nowy Rynek 10, 85-950 Bydgoszcz, pokój 208, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Myśliwska, Ciele, 86-005 Białe Błota, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 501 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum Bydgoszcz 83102014620000700201843796.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

27.07.2015

11:00 - 11:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski Kancelaria Komornicza, Gdańska 47, Bydgoszcz, 85-005 Bydgoszcz tel. 523455522 / fax. 523600145.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228715

 

Numer oferty: L/2/N/07/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 375.750,00 zł
Źródło:
  • Ogłoszenia klienta
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka