[Archiwalny] Cieszyn, woj. śląskie, ul. Dzika - budynek mieszkalny (1807 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 marca 2015r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 - sala nr 101 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości  oznaczonej jako: 

działka nr 12/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z użytkowym poddaszem, oraz działki gruntu nr 13/1 i nr 105 o łącznej pow. 1807 m2, położone w miejscowości Cieszyn ul. Dzika posiadająca księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 606.890,00 zł.  Cena wywoławcza - 3/4 wartości oszacowania 455.167,50 zł.  Rękojmia - 60.689,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię   można   uiścić   w   kasie   komornika   lub   na   konto   komornika   w   Banku   Spółdzielczym  w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003. 

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana. 

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek  Kancelaria Komornicza w Cieszynie (kod: 43-400) UWAGA! Kancelaria przeniesiona na ul. Bobrecką 1 (poprzednio: ul. Rynek 13) tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324 e-mail: cieszyn2@komornik.pl; www.komornik-cieszyn.pl

 

Numer oferty: L/44/N/02/15
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka