[Archiwalny] Czarne, woj. pomorskie - działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-05-2015r.r. o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie mającego siedzibę przy ul.Szczecińska 1 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 43/10 o pow. 49m2 oraz nr 95/4 o pow. 96m2 , niezabudowana, przeznaczona w planie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oraz usług. położonej: 77-330 Czarne, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 3 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 850.00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 380,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Człuchów 68 93260006 0013 7041 3000 0010 lub wpłacić w biurze komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska Plac Wolności 3/1, 77-300 człuchów tel.: 59 8345076 fax.: 59 8345417 mail: czluchow@komornik.pl

Numer oferty: L/69/N/05/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 2.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka