[Archiwalny] Czchów, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Brzesku mający siedzibę kancelarii Brzesko ul. Mickiewicza 6 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.03.2014 o godz. 9:15w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Brzesku sala nr 301 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości  Czchów  posiadająca  założoną  księgę  wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesko składająca się z działki nr 320/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 231 876,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 173 907,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania (tj. kwotę 23187,60 zł ) nieruchomości najpóźniej do dnia 19.03.2014 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie wierzyciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać 05.03.2014-19.03.2014 w godz.9:00-10:00zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Z-ca Jerzy Streb, Kancelaria Komornicza, 32-800 Brzesko, ul. Mickiewicza 6, tel. 14 6845833, fax: 146845833, email brzesko@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123156

 

Numer oferty: L/160/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 173.907,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom