[Archiwalny] Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Anna Grzywińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie z siedzibą przy Józefa Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, pokój sala nr 14, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Polna , 87-640 Czernikowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Licytacja obejmuje wieczyste użytkowanie gruntu oraz własność budynków. Wieczyste użytkowanie gruntu, dz.nr 468/3 i 466 o pow.0,8939ha. Na nieruchomości znajdują się: budynek magazynowy /po.użyt.2.194m2: kaszarnia i magazyn, parterowy, wyposażony w instalacje elektryczną oświetleniową i siłową z własnym transformatorem oraz wentylacją/, - budynek socjalno-biurowy /pow.użyt.59m2: kotłownia z magazynem/, - budynek socjalny /pow.użyt.76m2: biuro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc i komunikacja, wyposażony w instalacje elektryczną-wodociągowo - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania/.

Suma oszacowania wynosi 1 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 733.333,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 000,00 zł.

Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Banku PKO BP S.A. nr 62 1020 5170 0000 1102 0104 0310 albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lipnie Wydział I Cywilny, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17. .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

Anna Grzywińska

Kancelaria Komornicza, Józefa Piłsudskiego 26A/7, Lipno, 87-600 Lipno /wejście od osiedla Reymonta/

tel. 54 233 8369 / fax. 54 233 8369

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97810

Numer oferty: L/107/N/10/13
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 733.333,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny