[Archiwalny] Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie - ul. 3 Maja - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. o godz. 14.30. w Sądzie Rejonowym w Rybniku, sala 230 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości (nieruchomość lokalowa mieszkalna stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny  wraz z udziałem 104/10000 w częściach wspólnych budynku i udziałem 104/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali) położonej w miejscowości Czerwionka Leszczyny, przy ul. 3 Maja 17b.  Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 125.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 93.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania (tj. 12.500,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek w ING Bank Śląski SA nr: 08105013441000002265635454 lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją lub po uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku w terminie dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w aktach sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek 44- 200 Rybnik, ul. Młyńska 30. tel.: +48 32 42-35-559. .fax:+48 32 73-95-936 e-mail: rybnik2@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121366

Numer oferty: L/55/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 93.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie