[Archiwalny] Częstochowa, woj. śląskie, ul. Rakowska - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2015 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Rakowska 6, 42-200 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 149 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: mBank S.A. Warszawa 62 1140 1889 0000 2258 5400 1001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Gabriela Wiśniewska

Kancelaria Komornicza, ul. Okólna 87B, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 0343656510 / fax. 0343683014

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206204

 

Numer oferty: L/44/N/03/15
Region:
  • śląskie
Cena: 99.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie