[Archiwalny] Częstochowa, Al. NMP - mieszkanie, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 października 2013 r. o godz. 11:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położone w miejscowości Częstochowa, al. NMP 69A posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.   

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152.000,00 zł.  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 114.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto sądu City Handlowy O/Opole Nr 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15.200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 6949/12 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-200 ul. Dąbrowskiego 40 konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460.

W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 2895/11 tel.: (34) 324-61-06 (w godz. od 12:00 do 15:00).

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91786

 

Numer oferty: L/103/N/09/13
Region:
  • śląskie
Cena: 114.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie