[Archiwalny] Częstochowa, woj. śląskie, AL.NMP - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Częstochowie  Agnieszka  Piskuła  Kancelaria  Komornicza  w Częstochowie    zawiadamia    na   podstawie   art.   953  kpc   w   związku   z  art.   983   kpc,  że w dniu 14 marca 2014 r. o godz. 10:30  w  sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

                                                            DRUGA LICYTACJA

nieruchomości  opisanej  jako:  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu mieszkalnego położone w miejscowości Częstochowa, al. NMP 69A  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 101.333,33 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto sądu City Handlowy O/Opole Nr 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15.200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 6949/12 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o   utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną  z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.                                    

Podstawa:    obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria   Komornicza   w   Częstochowie   42-200   ul. Dąbrowskiego 40   konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 tel.:  (34) 324-61-06.

Numer oferty: L/144/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 101.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie