[Archiwalny] Częstochowa, woj. śląskie, ul. Korkowa - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w zw. z art. 10136kpc, że w dniu 26 sierpnia 2014r. o godz. 12:00 w  kancelarii komornika odbędzie się:  

                                                  P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka nr 257/2 k.m. 2 obręb Brzeziny Wielkie o pow. 0,1330 ha) położonej w miejscowości Częstochowa, ul. Korkowa  założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 83.400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 62 550,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto komornika w ING Banku Śląskim SA Nr :22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 8.340,00zł. 

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi, lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136kpc).

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Postanowienie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tel. 034 324-61-06 e-mail:czestochowa2@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/101/N/07/14
Region:
  • śląskie
Cena: 62.550,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka