[Archiwalny] Częstochowa, woj. śląskie, ul. Korfantego - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc w dniu 17-09-2015 o godz. 09:40  w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w sali numer 22 odbędzie się: druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Częstochowa, ul. Korfantego.

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oszacowana jest na kwotę: 310.000,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 206.666,67 zł. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Częstochowie w okolicach ul. Korfantego nr 12, składa się z działki gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/112, obręb 302, o powierzchni 0,4701 ha, która w opisie klaso użytków na całym obszarze stanowi tereny o symbolu „Ba – tereny przemysłowe”. Okres użytkowania wieczystego został ustanowiony do dnia 04 grudnia 2089 r. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ulicy Korfantego.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 31.000,00 zł. najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Sądu Rejonowego w Częstochowie podając sygn. akt XV Co 186/15: Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew  Rokowski 42-200 Częstochowa ul.  Dąbrowskiego 41A tel./fax: (34)3615565,  strona www: www.komornik.czest.pl  e-mail: czestochowa.rokowski@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240473

 

Numer oferty: L/78/N/08/15
Region:
  • śląskie
Cena: 206.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka