[Archiwalny] Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2015 o godz. 09:00 pod adresem:  14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jabłonowo, 14-120 Dąbrówno, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: -nieruchomość gruntowa niezabudowana ( działka nr 41/6 ), o powierzchni 10,04 ha, położona w Jabłonowie, gm. Dąbrówno, równolegle do drogi wojewódzkiej 542 ( ul. Ostródzka w Dąbrównie ). Działka o regularnym kształcie zbliżonym do czworokąta foremnego. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. W południowo-zachodnim narożniku działki zlokalizowany jest obszar odłogowany o powierzchni około 0,18 ha ( porośnięty chwastami i częściowo krzewami, z nielegalnym wysypiskiem śmieci ). W pozostałej części działka użytkowana jako grunt orny. Dojazd do działki drogą żwirową. W drodze przebiega wodociąg, wzdłuż drogi napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Działka położona w odległości około 650 m od jeziora Mała Dąbrowa. ** Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce do dnia 15 maja 2015r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 21275/13".

Suma oszacowania wynosi 386.540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289.905,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38.654,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz KrólikowskiKancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda tel. 896421533 / fax. 896420735.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215651

Numer oferty: L/166/N/04/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 289.905,00 zł
Źródło:
  • Ogłoszenia klienta
Rodzaj:
  • Działka