[Archiwalny] Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, Łazy Błędowskie, nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2015 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Łazy Błędowskie, 42-525 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 531 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 265 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 185,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 09 1020 2498 0000 8102 0435 1342.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara Kancelaria Komornicza, 3 Maja 13, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. 32 261 00 99, 606 337 173 / fax. 32 261 00 99

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231676

Numer oferty: L/85/N/07/15
Region:
  • śląskie
Cena: 265.925,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka