[Archiwalny] Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, ul. Legionów Polskich - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Paweł Swędzioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 125, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Legionów Polskich, 41-300 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość gruntowa - numer działki 48 (numer mapy 109) położona w miejscowości Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich  i  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.239.600,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych)- cena jest ceną brutto i nie zawiera podatku VAT. Nieruchomość ma kształt nieregularny, ze spadkiem w kierunku północnym. W południowej części działki parking i plac manewrowy, dojazd i dojście na działkę poprzez istniejący wjazd z drogi lokalnej (ul. Legionów Polskich - przez działkę numer 24 opisaną w KW Uzbrojenie okolicznego terenu to woda, energia, teletechnika, kanalizacja oraz gaz. Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo - usługowym. Budynek w zabudowie półzwartej, parterowy z użytkowym poddaszem oraz garażem w części południowej działki. Powierzchnia użytkowa budynku to 459,88 m2, w tym poddasze 156,06m2 (stan surowy zamknięty).

Suma oszacowania wynosi 1 239 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 826 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 123 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. 61106000760000328000000111.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej mieszczącym się pod adresem: Graniczna 23, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Paweł Swędzioł

Kancelaria Komornicza, Zielona Dolina 9, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 530474160 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/192093

 

 

Numer oferty: L/137/N/03/15
Region:
  • śląskie
Cena: 826.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny