[Archiwalny] Dąbrówka Wielka, woj.łódzkie, ul. Wycieczkowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015 o godz. 15:10 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul.Wycieczkowa, Dąbrówka Wielka, 95-100 gmina Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę o nr ewidencyjnym 652/7 i powierzchni 0,4883ha stanowi użytek Ba – tereny przemysłowe. Nieruchomość położona jest na terenie miejscowości Dąbrówka Wielka – przy skrzyżowaniu ulicy Wycieczkowej i Dąbrowskiej. Ulica Dąbrowska stanowi na tym odcinku drogę wojewódzką nr 702 relacji Zgierz-Piątek o nawierzchni asfaltowej. W odległości ok. 3 km w kierunku północnym znajduje się węzeł autostrady A-2. Przedmiotowa działka jest w kształcie zbliżonym do trapezu, ukształtowanie terenu – płaskie. Nieruchomość zabudowana jest budynkami, budowlami oraz urządzeniami stanowiącymi stację paliw w postaci: pawilonu handlowo-usługowego , wiaty, zadaszenia dystrybutorów, utwardzenia terenu, masztu informacyjno- reklamowego , infrastruktury technicznej , nasadzeniami roślinnymi. 

Suma   oszacowania   wynosi   2 435 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania  jest     równa   2/3   sumy     oszacowania i wynosi 1 623 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 243 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214439

Numer oferty: L/51/N/04/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 1.623.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny