[Archiwalny] Daleszyce, woj. świętokrzyskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy , 26-021 Daleszyce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka oznaczona nr 4463 ma kształt prostokąta o szer. ok 20 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Przez działkę, w części środkowej (na głębokości ok. 100 m od drogi asfaltowej), przebiega rów okresowo prowadzący wodę – w rejonie rowu i w kierunku północnym od rowu teren jest podmokły. Działka otoczona jest gruntami posiadającymi różnorodny sposób zagospodarowania. Dojazd do działki realizowany jest wąską drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Droga ta jest drogą ogólnodostępną.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 69.233,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 51.924,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.: 6.923,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM2293/12. 

Nieruchomość tą można oglądać, w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, 25-368 Kielce, tel. 413682441 / fax. 41 368 24 41.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212734

Numer oferty: L/140/N/04/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 51.924,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka