[Archiwalny] Dęblin, woj. lubelskie, ul. ROgowskiego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Puławach   Andrzej  Kijak   na podstawie   art.  953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2013 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą   przy   Kościuszki   15,   08-500   Ryki,   odbędzie   się   druga  licytacja   lokalu    mieszkalnego, położonego przy ul. Płk. Rogowskiego 4, 08-530 Dęblin, dla którego Sąd Rejonowy w Puławach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Rykach prowadzi księgę wieczystą.

 Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 10203147 0000 8102 0063 4642.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Puławach mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Ryki, 08-500 Ryki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Andrzej Kijak

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 5, Ryki, 08-500 Ryki

tel. 81 865 16 13 / fax. 81 865 16 13

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97437

 

Numer oferty: L/123/N/10/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 94.666,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie