[Archiwalny] Downary, gm. Goniądz, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2014r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo,  ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym i budynkiem gospodarczym o łącznej powierzchni 0,9100 ha  położonej: 19-110 Goniądz,  Downary,  dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły ora/ inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką /. akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska Kancelaria Komornicza w Grajewie 19-203 Grajewo Os. Południe 9 tel. 86 2723677.

 

 

Numer oferty: L/95/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 69.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka