[Archiwalny] Drezdenko, woj. zachodniopomorskie, ul. Armii Krajowej - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2015r. o godz. 11:00, w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, mającego siedzibę przy ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej: 66-530 Drezdenko, Armii Krajowej.

Przedmiotem sprzedaży są działki ewidencyjne nr 1205/16 i 1205/17 o łącznej powierzchni 0,0499 ha, całość B, zabudowane jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 119,60 m². Budynek mieszkalny jest wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym i sutereną, w której znajduje się kotłownia z piecem centralnego ogrzewania na paliwo stałe. W salonie jest murowany kominek. Od zaplecza budynku jest taras z wejściem z salonu. Na poddaszu są 2 balkony. Z salonu bezpośrednio wchodzi się po schodach do antresoli. Uzbrojenie gruntu stanowią sieci energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teleinformatyczna.

Nieruchomość położona jest w południowej części miasta, na osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym, w sąsiedztwie podobnej zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych i usługowych. Suma oszacowania wynosi: 289 000,00 zł Cena wywołania wynosi: 216 750,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 900,00 zł. -najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika).

Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww. terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt ICo 187/15.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w kancelarii komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało ul. Katedralna 5, 66-500 Strzelce krajeńskie tel.: 95 7631765 email: strzelce.krajenskie@komornik.pl

Link do lokalizacji:http://www.komornikstrzelce.pl/?licytacje,2

Numer oferty: L/91/N/09/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 216.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka