[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Czernichowskiej w Pisarzowicach gmina Wilamowice woj. śląskle

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Ireneusz Janoszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2013 o godz. 10:45 w w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 15,  

odbędzie się druga licytacja   

nieruchomości położonego/ej przy Czernichowska,  Pisarzowice,  43-332 Wilamowice, dla którego/ej Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 295 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197 200,00 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa : obwieszczenie  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Ireneusz Janoszek Kancelaria Komornicza, 3 Maja 17, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 338168826 / fax. 338168826

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76098

  

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 197.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom