[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Komornowickiej w Czechowicach-Dziedzicach woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.07.2013 o godz. 8 00 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie sala 128 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Czechowice-Dziedzice, ul. Komornowicka posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. 

Nieruchomość składa się z :

1 - Działki gruntu o powierzchni 2.576,00 m2

2 - Budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 202,11 m2. 

Budynek wzniesiony w latach 70 XX w. następnie poddany kapitalnemu remontowi i modernizacji w latach 2000-2002. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 446.594,55 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 297.729,70 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 44.659,45zł. Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr : 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797 przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach od 22.07.2013 do26.07.2013 w godz. od 8,00 do 20,00.

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z  chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza 43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 65 tel 32 447 18 05 www.komornik-pszczyna.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78442

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 297.729,70 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka