[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Kwiatowej w Jabłonnej woj. mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lipca 2013 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości   gruntowej   zabudowanej,   położonej:   05-110 Jabłonna, ul. Kwiatowa  Janówek II, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi działkę gruntu nr 63/9 o powierzchni 908 m2, zabudowana jest ona budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolno stojącej. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze energii elektrycznej, własne ujęcie wody i szambo. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 136,89 m2 i powierzchni zabudowy 114 m2. Budynek wykonany jest z bloczków gazobetonowych, dach kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna z PCV. Budynek został oddany do użytku w 2010 roku. Standard wykończenia budynku został określony przez biegłego jako bardzo dobry. Nieruchomość jest ogrodzona, dojazd ulicą o twardej nawierzchni.

Suma   oszacowania   wynosi   579 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy oszacowania i wynosi 386 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 57 900,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia   sądu   o   utracie rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić   także   na   konto   Komornika: BZ WBK SA 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sekretariacie I wydziału Cywilnego Sądu rejonowego w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj

05-120 Legionowo ul Kopernika  19

TEL.: (22) 784-19-48 email biuro@komorniklegionowo.com.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 386.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom