[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej w Kałęczynie gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie

Opis

                                                                                                     

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 04.09.2013r. o godzinie 8:30 w budynku Sadu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 21/23 w Sali nr 4 odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 114/2 o powierzchni 3 300 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o p. u. ok. 200 m2, położonej  05-825 Grodzisk Mazowiecki, Okopowa , Kałęczyn  dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi  711 465,00 zł, zaś  cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  474 310,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej  sumy  oszacowania,   to 71 146,50 zł.

Rękojmia  powinna  być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto   Komornika   PKO BP S.A. O/Grodzisk Maz.   71 10201055 0000 9102 0024 2206 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 KPC w przetargu nie mogą  uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bratniaka 21/23  Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdaleny Węgierskiej

Adres kancelarii Komornika: ul. Bałtycka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel/fax: 022 755-51-16 email: grodzisk.mazowiecki@komornik.pl

http://www.grodzisk.mazowiecki.komornik.pl/

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73998

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 474.310,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom