[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego w Serbowie woj. lubuskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach z siedzibą przy Jed.Robotniczej 15, 69-100 Słubice, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 29 w obrębie 3 Serbów zabudowana domem mieszkalnym wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą, powierzchnia działki 0,67 ha,  położonej przy , 69-100 Serbów, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 153 943,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102 628,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 394,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 32 12403608 1111 0000 4338 0998.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słubicach mieszczącym się pod adresem: Jed.Robotniczej 15, Słubice, 69-100 Słubice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słubicach

Karol Grzelewski

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9E, Słubice, 69-100 Słubice

tel. / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/58646

 

Numer oferty:
Region:
  • lubuskie
Cena: 102.628,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka