[Archiwalny] druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Pabianicach

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcin Janiszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105 /127, 95-200 Pabianice, pokój VI, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Skłodowskiej, 95-200 Pabianice, dla którego Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 98 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:09 do godz. 00:15oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Marcin Janiszewski

Kancelaria Komornicza, Zamkowa 19, Pabianice, 95-200 Pabianice

tel. 42 214 70 04 / fax. 42 214 70 04

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 65.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie