[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej w Wałbrzychu woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 105, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Długa, 58-309 Wałbrzych, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych kw prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 105 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 08 10902271 0000 0005 8400 0759.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik Kancelaria Komornicza, Szmidta 6, 58-300 Wałbrzych tel. 748433339 / fax. 748433338.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/75154
Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 70.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie