[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul Kocurki w Gdańsku

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2013 r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, Wydział XII Cywilny Sekcja Egzekucyjna 80-802 Gdańsk,  ul. 3 Maja 9A  w sali 1.09 (budynek A), odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego  o pow. 37,31 m2 położonej: 80-822 Gdańsk, Kocurki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdańsku-Północ prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 182 200,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 220,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Pekao o/Gdańsk 64 12405442 1111 0000 5376 0465 Zgodnie z art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przez licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów z nią zajętych od egzekucji i uzyskały u tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy  (dawniej Rew.IV)

przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku

Andrzej Perzanowski

Kancelaria Komornicza w Gdańsku

80-508 Gdańsk Korzeniowskiego 22

tel.: 58 3445467
fax.: 58 3445467
mail: gdansk4@komornik.plA

tel. (0583445467  e-mail: gdansk4i@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/53227

 

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Cena: 121.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie