[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Leśniej w Jabłonnej woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Artur Bochiński, w sprawach egzekucyjnych Kmp 4/12, Km 220/12 podaje do publicznej wiadomości, że 13-06-2013r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Legionowie (ul. Sobieskiego 47), odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (45,80m2; I piętro w ogrodzonym trzykondygnacyjnym budynku) położonego: JABŁONNA, ul. LEŚNA 21A, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 239.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159.334,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.900,00zł. Rękojmię, powiększoną o porto 0,90zł, należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski SA nr 47 1050 1012 1000 0090 7834 6740 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banku uprawnionego wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Legionowie. Nieruchomość można oglądać, a akta sprawy wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w kancelarii komorniczej w godzinach przyjęć interesantów (Legionowo, ul. Rynek 14 lok.2; pon. 14-17, czw. 9-12), zaś w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Legionowie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły i inne osoby wymienione w art.976 kpc. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Artur Bochiński

Kancelaria Komornicza ul. Rynek 14/2, 05-120 Legionowo

tel. (22) 774-02-04 e-mail: legionowo.bochinski@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 159.334,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie