[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej w Białymstoku woj. podlaskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 21.06.2013r. o godzinie 10.30  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku w sali nr XXVIII przy ul. Mickiewicza 103 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego o powierzchni 46,3 m2 (II piętro), położonej w Białymstoku ul. Lipowa 49, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę 190.154,00 PLN. Cena wywołania nieruchomości w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126.769,33 PLN.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, tj. 19.000,00 PLN. Rękojmię należy uiścić najpóźniej na 2 dni przed licytacją na konto kancelarii Bank PEKAO SA nr  14 12405211 1111 0000 4922 7648 lub gotówką do kancelarii komornika do godz. 15 na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika oraz Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 - czytelni sądu, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą  do przeprowadzenia  licytacji i przysądzenia własności na rzecz    nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicji Wysockiej-Wasiluk,

Adres kancelarii komornika: ul. Stołeczna 2 lok.309, 15-879 Białystok

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73832

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 126.769,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie