[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. przy ul. Rolniczej woj. Tarnów woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Arkadiusz Gładysz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Rolnicza 4, 33-100 Tarnów, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 151 567,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 044,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 156,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 04 1240 1910 1111 0010 0723 4740.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Arkadiusz Gładysz Kancelaria Komornicza, Stanisława Konarskiego 4, Tarnów, 33-100 Tarnów tel. 146288365 / fax. 146288365 w. 24. 

 

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 101.044,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie