[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Przyborowskiego w Łodzi

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  ul. Przyborowskiego 14, 93-167 Łódź, położonego przy Przyborowskiego 14,  93-167 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem 17/100 w prawie własności działki gruntu nr 7/3 w obrębie G-15 w Łodzi oraz udziałem 17/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal jest budynkiem pieciokondygnacyjnymi położonym na działce gruntu nr 7/3 ( według Rejestru Gruntów ) w obrębie G-15 w Łodzi, lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, łazienki toalety kuchni, przedpokoju o łącznej powierzchni 39,78 m 2 Suma oszacowania wynosi 129 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 066,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89105014611000002274884713. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282 .

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/87619 


Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 86.066,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie