[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Traktorowej w Łodzi woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Andrzej Karwecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Kościuszki 107, 90-422 Łódź, pokój B, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy Traktorowa 43, 91-117 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" pod numerem brak (adres spółdzielni: ul.Wici 1, 91-157 Łódź).

Suma oszacowania wynosi 156 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 35 10501461 1000 0022 7079 7232.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107, Łódź, 90-422 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Andrzej Karwecki

Kancelaria Komornicza, Gdańska 91, Łódź, 90-613 Łódź

tel. 426377902 / fax. 426304422

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70760

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 104.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie