[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Zaruby w Warszawie

Opis

                                                                                                     

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 23.08.2013r. o godzinie 15:00 w budynku  Sądu Rejonowego dla warszawy Mokotowa, mającego siedzibę  przy ul. Ogrodowa 51a w Sali nr 624 odbędzie się   druga   licytacja   lokalu   mieszkalnego    położonego  02-796 Warszawa, Zaruby Jerzego 9,  dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 1 182 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 788400,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 118 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: Bank Millennium S.A. Millennium- Centrum Rozliczeniowe 41 11602202 0000 0001 8300 8996

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa przy ul Ogrodowa 51a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Aneta JończykAdres kancelarii Komornika: ul. Ludowa 1/7 lok 19 00-780 Warszawa; Tel 22 4031033 e mail: warszawa.jonczyk@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 788.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie