[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego w Jaktorowie woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 24.05.2013r. o godzinie 14:00   w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie, Al. Partyzantów 3, w Sali nr 104 odbędzie się druga licytacja

- lokalu mieszkalnego o pow. 49,1 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego pod adresem: 96-313 Jaktorów, ul. Ułanów1 gm. Jaktorów, pow. Grodziski, woj. Mazowieckie: dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 131 392,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 595 zł  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 139,20 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto Komornika ING Bank Śląski S.A. O w Pruszkowie 37 10501924 1000 0090 6542 7982. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni  powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego akta zaś postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusza Bieżuńskiego sygn. akt  KM 3553/12

Adres kancelarii Komornika: Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów

e-mail: zyrardów.biezuński@komornik.pl

http://mariusz-biezuński.izbalodzka.pl/

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/57282

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 87.595,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie