[Archiwalny] druga licytacja nieruchomości komercyjnej w Miedźnej

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2013 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 243, odbędzie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako – Prawo własności działki gruntu o nr 477/51 oraz prawo użytkowania wieczystego do dnia 17.12.2095 roku działek gruntu o nr 475/19 i 473/17, o łącznej powierzchni 5595 m2 zapisanych w dwóch księgach wieczystych tworzących zorganizowaną gospodarczo całość. Nieruchomość jest zabudowana kompleksem trzech budynków o funkcji magazynowo-produkcyjnej z zapleczem biurowym i socjalnym o łącznej powierzchni 1540,30 m2. Nieruchomość położona jest w Miedźnej przy ul. Bieruńskiej. Nieruchomość posiada założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.521.000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 2.347.333,33 zł netto. Do kwoty jaką zostanie zaoferowana na licytacji nieruchomości należy doliczyć wartość podatku VAT w wysokości 23% tej kwoty, tak nabywca winien uiścić cenę nabycia nieruchomości powiększoną o kwotę w/w podatku. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 352 100,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika: 25102025280000010201050749 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Tychach, bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy                                                                   
przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Zastępca Komornika Marcin Niemczyk
Kancelaria Komornicza

ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna

Urzędowe konto komornika:

25102025280000010201050749 
pszczyna1@komornik.pl , tel. 32 210-47-52, fax 32 212-85-98

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 2.347.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny