Druga licytacja nieruchomości położonej w miejsowości Dzierzgoń

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński na podstawie art.953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-03-2016r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego siedzibę przy ul. Plac Plebiscytowy 1, w sali nr 112 odbędzie się druga licytacja nieruchomości,

tj. prawa użytkowania wieczystego stanowiącego działkę gruntu nr 120 oraz prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego: 82-440 Dzierzgoń, ul. Westerplatte 111.

Właścicielem gruntu jest Miasto i Gmina Dzierzgoń, zaś użytkownikami wieczystymi gruntu oraz właścicielami budynku są dłużnicy: Mirosław Mateńka i Małgorzata Mateńka, dla których ustanowiony jest kurator w osobie: Agata Dybowska.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Kwidzyn VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2I/00012664/1.

Suma oszacowania wynosi 138.479,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92.319,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.847,90 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówcealbo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA o/Sztum 81 10201778 0000 2102 0032 6827 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzego Bielińskiego, Kancelaria Komornicza w Sztumie przy ul. Mickiewicza 37 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy  (dawny Rewir I) przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie
Jerzy Bieliński
Kancelaria Komornicza w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza  37
tel. ( 55) 277 28 96

 

Km 1066/12

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom