[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości przy ul Celulozowej we Włocławku woj. kujawsko-pomorskie

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2013 r. o godz. 11:15 w Sądzie Rejonowym 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20 sala 148 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 87-800 Włocławek, Celulozowa. Działka w użytkowaniu wieczystym do 07-11-2105 r. Powierzchnia działki nr 15/65 wynosi 5113 m kw. Na działce znajdują się fragmenty betonowych posadzek, kanały i studzienki w pozostałych posadzkach pozostałe po rozebranym budynku. Na działce znajduje się gruz betonowy oraz śmieci i odpady, dla której Sąd Rejonowy Wiociawek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.Suma oszacowania wynosi 397 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 264 906,67 zł.

Z najwyższej ceny uzyskanej na licytacji odprowadzony zostanie podatek od towarów i usług VAT.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 736,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O/Włocławek  77 15401069 2001 8718 2692 0001
Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)                                                                     
przy Sądzie Rejonowym we Włocławku
Grzegorz Perczyński
Kancelaria Komornicza we Włocławku
87-800 Włocławek P.O.W. 21 A
tel. 054-231-29-10
www.komornikwloclawek.pl 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/63670

 

Numer oferty:
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 264.906,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka