[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości przy ul. E.Orzeszkowej w Bielawie woj. dolnośląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 200, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Elizy Orzeszkowej , 58-260 Bielawa, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
stanowiącej: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji usługowo-mieszkalnej w trakcie budowy, położona w 58-260 Bielawa, ul. E. Orzeszkowej.  Działka nr 1224 powierzchnia działki 0,0414 ha.Teren uzbrojony, infrastruktura dobra. Budowa domu na etapie stanu surowego zamkniętego, trzykondygnacyjny (w tym kondygnacja poddasza o funkcji mieszkalnej). 

Suma oszacowania wynosi 553 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 368 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 75-9527-0007-0000-1922-2000-0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak Kancelaria Komornicza, Ząbkowicka 42, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/8323970 / fax. 74/8323970.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76986

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 368.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka