[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości przy ul. Górnej w Siemiatyczach woj. podlaskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-09-2013 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7 odbędzie się druga licytacja zabudowanej (obiektem gastronomiczno-usługowym) nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Siemiatycze ul. Górna  oznaczonej jako działki nr 2246/2 i 2248/2 o łącznej powierzchni 0,2031 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach. Działki nr 2248/2 i 2246/2 o łącznej powierzchni 0,2031 ha. 

Suma oszacowania wynosi 1.916.090,00 zł cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.277.393,33 zł, rękojmia 191.609,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika: PeKaO SA 3012405253 1111 000057109789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 33, p. 407, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: 85 7304599 email: bielsk.podlaski3@komornik.pl http: www.komornikbielsk.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86047

 

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 1.277.393,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny