[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości przy ul. Isepnickiej w Międzybrodziu Żywieckim woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 31.10.2013 o godz. 8.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu w sali nr 53 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

1) nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu w postaci użytkowania wieczystego zabudowanej działki  położonej w Międzybrodziu Żywieckim, przy ul. Isepnickiej .

Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę: 4.568.000,00  zł.   Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 3.045.333,00 zł (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT).   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 456.800,00 zł) 

2) nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu, położonej w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Isepnickiej  opisanej jako prawo własności działek.   Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę: 840.000,00 zł.   Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 560.000,00 zł (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania   nieruchomości (to jest 84.000,00 zł.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka

34-300 Żywiec ul.  3 Maja 31 tel.  033 861-56-65 zywiec@komornik.pl http://komornik.easyisp.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 3.605.333,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny