[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości przy ul. Komornowickiej w Czechowicach-Dziedzicach woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2013 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy ks.bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna, odbędzie się druga licytacja nieruchomości,  położonej przy ul. Komornowickiej , 43-500 Czechowice-Dziedzice, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 446 594,55 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 297 729,70 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 659,45 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik  ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza, Zdrojowa 65, Pszczyna, 43-200 Pszczyna tel. 32 4471805 / fax. 32 4471805. 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78442

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 297.729,70 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka