[Archiwalny] II licytacja nieruchomości w Cisownicy gmina Goleszów woj. ślaskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Cisownica, 43-440 Goleszów, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: 

Nieuchomość składa się z działek o numerach 877/5, 877/21 i 877/15 o łącznej powierzchni 2788m2. Działki stanowią funkcjonalną całość - teren ogrodu przydomowego i zabudowane są budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym. Budynek o pow. użytkowej 167m2 wzniesiony w roku 1994 jest po generalnym remoncie przeprowadzonym w latach 2007 - 2009. Budynek o konstrukcji drewnianej. Ponadto na działkach znajduje się wolnostojący budynek garażu dwustanowiskowego o konstrukcji drewnianej i pow. zabudowy 37m2. Na nieruchomości zagospodarowano zieleń. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jeddnorodzinna, działki niezabudowane oraz tereny pól i lasów. 

Suma oszacowania wynosi 645 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 430 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Mennicza 1, 43-400 Cieszyn tel. 033 858-37-47 e-mail: cieszyn3@komornik.plwww.komornikcieszyn.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86385

 

Numer oferty: L/8/N/09/19
Region:
  • śląskie
Cena: 430.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka